BRF STÄMJÄRNET
Brf StämjärnetHuset
Regler Vi i vår förening äger vårt hus tillsammans och det är också vi som bor här som ser till att det här är den bästa platsen att bo på.

Medlemmens ansvar
Du har köpt nyttjanderätt till din lägenhet, men du äger den inte själv. Du kan läsa mer om vad som gäller i Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsmedlemmen ansvarar för lägenhetens inre skötsel och underhåll som bland annat innefattar:
  • Ytskikt på tak, väggar och golv
  • Tätskikt i våtutrymmen
  • Vattenledningar, kranar och avloppsrör fram till anslutning till husets stamledningar
  • Elinstallationer fram till proppskåpet
  • Fönster med mekanism fram till utsidan
  • Har du balkong, ser du till att den inte bli nertyngd av snö eller istappar
Skador som uppstår i fastighetens väggar och golvbjälklag som orsakats av brister i ytskikten belastas bostadsrättsmedlemmen.

Skaffa ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen och kontrollera alla kranar och ledningsanslutningar regelbundet. Rensa golvbrunnar och vattenlås ofta.
Varvsgatan

Delta i föreningsarbetet
Vid föreningens årsstämma väljs en styrelse med ansvar för att förvalta vår fastighet. Det är ett stort ansvar som kräver både kunskap och medverkan från medlemmarna.

Årsstämman ska hållas före juni månads utgång och på stämman ska alla medlemmar vara representerade. Motioner ska lämnas in före 1 april till styrelsen. Läs mer om detta i stadgarna.

På höst och vår ordnas städdagar för att pyssla om varandra och ta hand om huset lite extra. Sjävklart är alla medlemmar med! Det finns uppgifter för alla både gamla och unga, för dig som vill ha ett trä ningspass eller hellre bara delar med dig av ditt goda humör. Städningen kombineras ofta med korvgrillning, fika eller fest.

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna, prata med någon som redan är med.

Vill du starta en ny arbetsgrupp, prata med styrelsen.

Trivsel
I övrigt bidrar medlemmarna i föreningen tillsammans till vår trivsel och goda boendemiljö. Var och en tar därför eget ansvar för husets miljö. Vårda vår gemensamma egendom och tänk på utgifterna för el, vatten och värme. Det påverkar direkt våra boendekostnader.

Huset vi bor i är delvis lyhört. Ta hänsyn till dina grannar när det gäller ljudet från din TV, stereo eller om du har fest. Tänk på att när du sitter på din balkong mot innergården och pratar, så hörs det du säger till alla grannar som har fönster åt ditt håll!

Hyreslagens allmänna ordningsregler säger bland annat att störande ljud inte får förekomma under tiden kl 22.00-07.00. Se vidare i våra stadgar för BRF STÄMJÄRNET.

Cyklar
För att inte innergården och cykelförråden ska fyllas upp av cyklar som ingen äger, gör vi varje år en genomgång i samband med höstens städdag. Inför städdagen ombedes alla som har en cykel att märka den med namn och lägenhetsnummer. Cyklar som inte får någon märkning, får en lapp om att de inte har märkts upp det året. De cyklar som har kvar denna lapp till året därpå, rensas ut och skänks till välgörande ändamål.

Ventilation
Husets ventilation bygger på självdrag. Det betyder att den varma luften inomhus sugs in i frånluftsventiler i framförallt kök och badrum och leds genom ventilationskanaler uppåt och ut ur huset. I de nedre delarna av huset skapas då ett undertryck, som suger in ny frisk luft genom luftventiler och otätheter.

Av denna anledning får inte köksfläktar kopplas in i ventilationssystemet, eftersom matoset då riskerar att föras in till grannarna. Endast köksfläkt med kolfilter är tillåtet.

Eftersom ventilationen sker genom självdrag ser vi helst att du inte röker inomhus, inte ens i din egen lägenhet.

Bygga om
Styrelsen ska vara informerad om eventuella ombyggnationer som du vill göra, innan du gör dem.

När din renovering är klar skickar du ritningar till styrelsen på hur det blev när det blev klart. Dessa kommer att arkiveras för att användas när det är dags för något större arbete med t.ex. stammarna.

Innan arbetet startar ska du även informera grannarna i ditt trapphus om de kan komma att störas av din ombyggnad. Tänk särskilt på att informera i god tid om vattnet behöver stängas av. När vattnet stängs av påverkas hela huset => du behöver informera i alla trapphus.

Vårt ventilationssystem har kanaler som är förbundna med varandra och vid renoveringsarbete kan det hända att damm och smuts sprids. Informera dina grannar om det finns risk för att din renovering påverkar ventilationssystemet och se till att hantverkarna uppmanas till försiktighet.

Vid större ombyggnationer krävs det alltid en bygganmälan. Information avseende bygganmälan kan du få genom Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning. Tfn 508 265 73. Bygganmälan skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor.

Uthyrning i andra hand
Allmänt gäller att enbart föreningens medlemmar och deras familjer skall bo i lägenheterna. Under en begränsad tid får medlemmarna hyra ut lägenheten i andra hand. Ansökan ska skriftligen (e-mail är OK) lämnas till styrelsen. Ansökan ska innehålla lägenhetsnummer, tid för andrahandsuthyrning, vem som ska hyra samt kontaktupgifter till den personen. Styrelsen svarar på förfrågan snarast, men senast efter nästkommande styrelsemöte.

Tillåtelse ges för en viss tid. Behövs längre tid, görs en ny förfrågan. För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand beaktas bostadsrättsinnehavarens rätt att nyttja sin lägenhet, men även densammes skyldigheter gentemot föreningen. Se riktlinjer nedan för andrahandsuthyrning.

Bostadsrättsmedlemmen är även under andrahandsuthyrningen ansvarig för att avgiften betalas, deltagande på städdagar, störningar eller skador som förorsakas av uthyrningen.

Riktlinjer vid andrahandsuthyrning:
  • Uthyrning medges pga. arbete eller studier på annan ort, och godkänns för den tid som arbetet eller studierna avser. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad, och intyg över tjänstens/studiernas längd krävs. Saknas tidsbegränsning i ansökan kan godkännande erhållas upp till max ett år.
  • Det ska i ansökan klart framgå vem/vilka som ska bo i lägenheten under uthyrningsperioden samt kontaktuppgifter till dem.


« Tillbaka

pdf Årsredovisning 2017 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2017 (pdf)
pdf Årsredovisning 2016 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2016 (pdf)
pdf Våra stadgar (pdf)

Aktuell styrelse

Angélica Björkenrud, Ordförande,
tel: 070-1682380
Daniel Carlberg, Kassör,
tel: 08-7838843
Anders Frank, Sekreterare,
tel: 0761-604141
Ola Birkeland, Styrelsemedlem,
tel: 070-3048457
Bengt Forssell, Styrelsemedlem,
tel: 070-396 97 27
Emma Hermansson, Styrelsemedlem,
tel: 070-8880207
Saga Adéus, Styrelsemedlem,
tel: 0709-987712
Lena Svensson, Styrelsemedlem,
tel: 070-654 35 22
Ramon Wyss, Styrelsemedlem,
tel: 070-2308210

Styrelsens fördelning av ansvarsområden

arbetsgrupper
» Arbetsgrupper i föreningen Kontakta oss
Frågor och synpunkter rörande vårt hus kan med fördel lämnas i vår föreningsbrevlåda
på bottenvåningen i 1A.

E-mailadress:
info@stamjarnet.se

Gatuadress:
Brf STÄMJÄRNET
Varvsgatan 1A
117 29 Stockholm

(Ja, det ska vara stora bokstäver i STÄMJÄRNET för det är så namnet är registrerat.)

Fastighet
Stämjärnet 2

Organisationsnummer
716422-1249